Anunţ selecţie parteneri în cadrul programului operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități publice și private, pentru încheierea Acordurilor de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii a trei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri nr. 11/2016 “Stagii de

practică elevi şi studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”, Obiectivul specific 6.13, în conformitate cu prevederile: - O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; - H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergent; - OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; - METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, aprobată. 
Atașăm anunțul și anexele acestuia.