Facebook

Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara

Structura anului scolar 2020 - 2021

Date de contact ale unităților de învățământ

Anunţ: Funcţie temporar vacantă inspector şcolar

Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara anunţă organizarea selecţiei cadrelor didactice în vederea ocupării, până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 sau revenirea titularului la post, a funcţei de inspector şcolar pentru limba şi literatura română, limba latină, 1 normă, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, rămasă temporar vacantă.

Funcţia poate fi ocupată de cadre didactice care, conform prevederilor art. 261 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5558/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;
b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;
c) a obţinut calificativul anual "foarte bine" în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă;
d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;
e) este apt din punct de vedere medical;
f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Persoanele interesate, vor depune la serviciul secretariat al Inspectoratului Școlar Judeţean Hunedoara, până miercuri 15.11.2017, ora 16.00, un dosar care va conţine:
• Cerere de înscriere;
• Curriculum vitae din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor menţionate, cu copii după documentele relevante, precizate în CV;
• Adeverinţă cu calificativele obţinute în ultimii 5 ani, cu menţiunea că nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă;
• Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;
• Certificat/Adeverinţă medical/ă;
• Scrisoare de intenţie.

Evaluarea Curriculumului-vitae se va desfăşura joi 16.11.2017, iar susţinerea interviului, vineri 17.11.2017, de la ora 14.00.

Conducerea I.S.J. Hunedoara

Bibliografie.docx [263.66 KB] 

EVALUARE CV.docx [269.57 KB] 

Link: http://forum.isj.hd.edu.ro/